logo

Privacyverklaring

Voorikga B.V. is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring op https://www.voorikga.nl en alle aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

Voorikga B.V. draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

Website: https//voorikga.nl
E-mailadres: info@voorikga.nl
KvK-nummer: 88893642
Btw-nummer: NL864814252B01

Persoonsgegevens die wij verwerken Voorikga.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft de intentie alleen gegevens te verzamelen over websitebezoekers die ouder zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voorikga.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Voorikga.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Alle ingevulde gegevens van klanten kunnen per definitie niet als rechtsgeldig beschouwd worden, hiervoor wordt verwezen naar een persoonlijk testament.

De minimum leeftijd voor het gebruik van deze dienst bedraagt 16 jaar.

Gebruikers van de dienst geven toestemming om persoonlijke gegevens digitaal op te slaan en worden daarmee eigendom van Voorikga B.V. Te stellen is dat deze informatie nooit gebruikt zal worden voor andere doeleinden, zie hiervoor onze privacy verklaring.

Voorikga B.V. kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens van klanten. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die online opgeslagen wordt. Daarnaast zijn de klanten zelf verantwoordelijk dat de persoonlijke gegevens op de website niet in strijd zijn met de geldende AVG-regels.

Voorikga B.V. is nooit en te nimmer verantwoordelijk voor het verlies van inloggegevens. Pas nadat de identiteit van de gebruiker is geverifieerd kunnen nieuwe inloggegevens verstrekt worden.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om de online diensten van Voorikga.nl aan u te kunnen verstrekken
Uw wens en nalatenschap digitaal op te kunnen slaan en te beheren

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:

De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. (lid 1 sub a).
De gegeven toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. (lid 1 sub b)

Geautomatiseerde besluitvorming Voorikga.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voorikga.nl) tussen zit. Voorikga.nl gebruikt bijvoorbeeld computer scripts om gegevens op te kunnen vragen door de toegewezen nabestaanden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Voorikga.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren in basis de een bewaartermijn van 2 jaar van de persoonsgegevens. Gebruikers hebben 6 maanden toegang tot de gegevens na beëindiging van de service. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Delen van persoonsgegevens met derden Voorikga.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voorikga.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Voorikga.nl uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming en autorisatie. De gegevens kunnen in opdracht van Voorikga B.V. worden doorgegeven aan de volgende ontvangers; nabestaanden van de overledene.

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Voorikga B.V. er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard.

Voorikga B.V. verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.

Voorikga B.V. heeft een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte en delen wij relevante informatie over onze diensten.

Gedrag klant Het is niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of informatie te verstrekken in strijd met de wet of hiertoe aan te zetten. Hieronder valt bijvoorbeeld:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Voorikga.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kunt u een bericht sturen naar info@voorikga.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@voorikga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Voorikga.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door Voorikga B.V. Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, wordt de kopie aangeboden in elektronische vorm.

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.

Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Voorikga B.V. opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Voorikga.nl neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@voorikga.nl

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.

Wijziging van de privacy verklaring Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden. De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 9 februari 2023.

VoorIkGa.nl