logo

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Voorikga.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Voorikga B.V.

Intellectueel eigendom Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voorikga B.V. is het niet toegestaan om tekst, foto materiaal of andere gegevens van deze website te kopiëren, verspreiden of op een andere manier te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Voorikga B.V.

Algemene Dienstverlening De dienstverlening van Voorikga.nl bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid waarbij de wensen en nalatenschap digitaal opgeslagen kan worden op basis van vast gestelde vragen & invulmogelijkheden. De service maakt het mogelijk dat toegewezen personen van de indiener inzicht kunnen krijgen in de gegevens na overlijden.

De informatie en/-of diensten op onze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op volledigheid/juistheid. Wij behouden ons altijd het recht om onze diensten en de bijhorende inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

De diensten op Voorikga.nl staan overzichtelijk op de website vermeld. Vóór het afnemen van de service wordt duidelijk aangegeven dat dit een abonnementenservice betreft met een jaarlijks vastgesteld bedrag. Voorikga B.V. behoudt de mogelijkheid om de abonnementskosten op elk gewenst moment te herzien als daar aanleiding toe is.

Alle ingevulde gegevens van klanten kunnen per definitie niet als rechtsgeldig beschouwd worden, hiervoor wordt verwezen naar een persoonlijk testament.

De minimum leeftijd voor het gebruik van deze dienst bedraagt 16 jaar.

Gebruikers van de dienst geven toestemming om persoonlijke gegevens digitaal op te slaan en worden daarmee eigendom van Voorikga B.V. Te stellen is dat deze informatie nooit gebruikt zal worden voor andere doeleinden, zie hiervoor onze privacy verklaring.

Voorikga B.V. kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens van klanten. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die online opgeslagen wordt. Daarnaast zijn de klanten zelf verantwoordelijk dat de persoonlijke gegevens op de website niet in strijd zijn met de geldende AVG-regels.

Voorikga B.V. is nooit en te nimmer verantwoordelijk voor het verlies van inloggegevens. Pas nadat de identiteit van de gebruiker is geverifieerd kunnen nieuwe inloggegevens verstrekt worden.

Aansprakelijkheid Voorikga B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Voorikga.nl onvolledig en/-of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij trachten ernaar om de website zonder internetstoringen te laten werken. Voorikga B.V. kan niet instaan voor een continue beschikbaarheid van de diensten. Als er onderhoud wordt verricht dan zullen we dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen op de website.

Voorikga B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het optreden van fouten/bugs/storingen/cyber aanvallen of ander foutief functioneren van de website.

Voorikga B.V. is tegenover de klant aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Voorikga B.V.

Voorikga B.V. streeft ernaar om de ingevulde gegevens direct na overlijden te kunnen verstrekken. Mocht door onjuist functioneren van de website of een van de boven genoemde redenen de gegevens niet tijdig van de website verstrekt kunnen worden, dan kunnen wij voor deze vertraging geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle informatie en gegevens op Voorikga.nl en van onze klanten zijn niet rechtsgeldig en kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Opzegging De diensten op Voorikga.nl zijn op basis van jaarlijkse vastgestelde kosten en worden ieder jaar afgeschreven, de duur is voor onbepaalde tijd.

De klant heeft altijd de mogelijkheid om te stoppen met het gebruik van de dienst. Er zal geen restitutie plaatsvinden over het betreffende jaar.

Na het opzeggen van de dienstverlening wordt automatisch de betaling stopgezet. De gegevens op de website blijven voor circa 6 maanden behouden. Voorikga B.V. heeft te allen tijden het recht om de gegevens na deze periode te verwijderen zonder enige aankondiging.

Klanten die een online dienst hebben afgenomen hebben wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie of geld terug na deze termijn. Na de automatische jaarlijkse verlenging is deze bedenktijd niet van toepassing.

Gedrag klant Het is niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of informatie te verstrekken in strijd met de wet of hiertoe aan te zetten. Hieronder valt bijvoorbeeld:

Plaatsen van onrechtmatige teksten, foto's en-/of beeld materiaal
Plaatsen van teksten, foto's en-/of beeld materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden
Vermelden van onjuistheden, misvattingen of beledigende teksten
Vermelden van inloggegevens aan derden
Als een klant handelt in strijd met deze voorwaarden kan het profiel geblokkeerd of verwijderd worden.

Bescherming persoonsgegevens In de Privacy Voorwaarden van Voorikga B.V. is beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van onze klanten verwerkt en beschermd worden.

Wijzigingen Deze Algemene Voorwaarden kunnen in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of een aanpassing op ieder moment gewijzigd worden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 13 februari 2023.

VoorIkGa.nl